دستگاه چاپ سیلک دستگاه چاپ روی سطوح مسطح ؛ چاپ روی نایلون09124526223 ؛ نایلکس ؛ تی شرت ؛ لباس ؛ سی دی ؛ فیبر مدارچاپی ؛ چاپ روی شال و روسری ؛ چاپ روی پلاستیک و مشماع ؛ مشاغل خانگی ؛ کار پردرآمد ؛ شغل پردرآمد http://chapsilk.mihanblog.com 2018-01-21T18:38:03+01:00 text/html 2018-01-14T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی لوازم کلیشه سازی http://chapsilk.mihanblog.com/post/81 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#FF0000"><b>کلیشه سازی</b></font> شامل ساخت انواع کلیشه ژلاتینی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">و کلیشه فلزی می باشد <b>کلیشه کارتن سازی</b> , <font color="#FF0000"><b>کلیشه <br></b></font></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#FF0000"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></font> , <b>کلیشه طلاکوب</b> و کلیشه <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">تامپو که با <a href="http://silkomohr.ir/category/mahsolat/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/" target="_blank" title="دستگاه کلیشه سازی"><b>دستگاه کلیشه سازی</b></a> ساخته میشود <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/klishesazi.jpg" alt="دستگاه کلیشه سازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">برای <b>ساخت کلیشه</b> علاوه بر <b>میز نور کلیشه سازی</b> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">به <b>مواد اولیه کلیشه سازی</b> هم نیاز است که شامل <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b><a href="http://www.mohr123.ir/product_info.php?cPath=31&amp;products_id=200" target="_blank" title="ژلاتین 5 میلی">ژلاتین 5 میل</a></b> برای کلیشه ژلاتینی و نایلوپرینت <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">برای کلیشه فلزی , کاغذ کالک و اسپری می باشد <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>کلیشه سازی</b> مثل مهرسازی و به همان سادگی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">است با دستگاه کلیشه ساز می توان شابلون <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">چاپ سیلک را هم ساخت <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09124526223</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b><a href="http://www.irmohr.com/news.php?extend.21" target="_blank" title="دستگاه کلیشه سازی">دستگاه کلیشه سازی</a></b> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">لوازم مورد نیاز کلیشه سازی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09381966964</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"></font><br></div> text/html 2018-01-07T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی آموزش چاپ سیلک روی مشماع http://chapsilk.mihanblog.com/post/80 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>چاپ روی مشماع</b></font> , نایلون و پلاستیک همانند <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ روی تی شرت و لباس و پارچه و جعبه با <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>دستگاه چاپ سیلک</b> انجام میشود که چاپ روی همه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">اشیاء صاف و مسطح را شامل میشود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368608/Shoglchapenaylon.jpg" alt="دستگاه چاپ روی مشماع" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <font color="#FF0000"><b>چاپ سیلک</b></font> می توان آرم , طرح , نوشته <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و عکس و تبلیغات را روی کیسه مشماع و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نایلون انجام داد علاوه بر <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/92" target="_blank" title="دستگاه چاپ سیلک دستی"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b> </a></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یا اتوماتیک به لوازم چاپ سیلک مشماع و رنگ چاپ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مشماع که همان رنگ pvc&nbsp; است نیاز است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای چاپ روی مشماع باید ابتدا شابلون طرح <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">را با <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/65" target="_blank" title="میز نور چاپ سیلک"><b>میز نور چاپ سیلک</b></a> آماده نمود و سپس <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شابلون اماده را روی مشماع قرار داد و کاردک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">رنگ را روی آن کشید تا طرح روی مشماع <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ شود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک روی مشماع</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش چاپ روی مشماع <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مواد اولیه چاپ روی مشماع</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 250 هزار تا 450 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09381966964</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-12-31T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی قیمت انواع دستگاه چاپ سیلک http://chapsilk.mihanblog.com/post/79 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></font> که به آن <b>دستگاه چاپ مسطح</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">هم می گویند انواع متفاوتی دارد مدل های دستی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و نیمه اتوماتیک و اتوماتیک که هر سه مدل چاپ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">روی همه سطوح مسطح را انجام میدهد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/12" target="_blank" title="قیمت دستگاه چاپ سیلک"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/Kardarmanzel.jpg" alt="انواع دستگاه چاپ سیلک " align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/1" target="_blank" title="قیمت دستگاه چاپ سیلک">قیمت دستگاه چاپ سیلک دستی</a></b> از 250 هزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تا 450 هزار تومان و <b>قیمت دستگاه چاپ سیلک <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>اتوماتیک</b> از 15 میلیون تا 20 میلیون تومان می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">علاوه بر <b>دستگاه چاپ سیلک</b> برای چاپ روی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انواع سطوح مسطح به لوازم چاپ سیلک هم نیاز <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">داریم شابلون خام , اسکوجی , کاغذ کالک , کلیشه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ و گیره مخصوص چاپ بهمراه لاک حساس <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شابلون سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش چاپ سیلک رایگان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مواد اولیه چاپ سیلک </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 250 هزار تا 450 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09381966964</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-12-17T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی فروش دستگاه چاپ سیلک http://chapsilk.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>چاپ سیلک</b> را با <font color="#FF0000"><b>چاپ روی نایلون</b></font> , مشماع و <br></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">تی شرت و لباس می شناسند با <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/1" target="_blank" title="قیمت دستگاه چاپ سیلک"><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک </b></font></a><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">روی همه سطوح صاف و مسطح میتوان انواع <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">تبلیغات , عکس , طرح , نوشته و آرم چاپ نمود <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/110" target="_blank" title="قیمت دستگاه چاپ سیلک"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368608/shoglechapNailon.jpg" alt="فروش دستگاه چاپ سیلک" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></font></font></div><div align="center"><br><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">فروش <a href="http://lavazemchap.mihanblog.com/post/74" target="_blank" title="انواع دستگاه چاپ سیلک"><b>انواع دستگاه چاپ سیلک</b></a><b> دستی</b> و اتوماتیک <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">بهمراه آموزش چاپ سیلک , <b>مواد اولیه چاپ سیلک</b> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">و رنگ مخصوص چاپ سیلک با یک سال گارانتی <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">تعویض قطعات و پشتیبانی پس از فروش دائمی <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">چاپ دستی که به آن <font color="#FF0000"><b>دستگاه چاپ خانگی</b></font> هم <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">می گویند برای کار در منزل , شغل خانگی <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">و راه اندازی کسب و کار کوچک خانگی هم <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">قابل استفاده است <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09124526223</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></font> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">آموزش چاپ سیلک خانگی <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b>لوازم چاپ سیلک</b> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 250 هزار تا 450 هزار تومان</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09193519931</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font><br></div> text/html 2017-12-10T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی رنگ مخصوص چاپ سیلک http://chapsilk.mihanblog.com/post/77 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای <font color="#FF0000"><b>چاپ سیلک روی نایلون</b></font> و مشماع و پلاستیک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و حتی چاپ روی تی شرت و لباس و پارچه میتوان از <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>رنگ pvc</b></font>&nbsp; که به آن <b>مرکب چاپ</b> هم میگویند استفاده <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نمود با <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/1" target="_blank" title="قیمت دستگاه چاپ سیلک"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></a> روی همه اشیاء صاف <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و مسطح می توان چاپ نمود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://lavazemchap.mihanblog.com/post/79" target="_blank" title="خرید لوازم چاپ سیلک"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/chapnailonDasti.jpg" alt="مواد اولیه چاپ سیلک" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"><br></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://lavazemchap.mihanblog.com/post/79" target="_blank" title="خرید لوازم چاپ سیلک"></a></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای چاپ سیلک علاوه بر <b>دستگاه چاپ سیلک</b> و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>رنگ پی وی سی</b></font> به لوازم مصرفی چاپ سیلک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مثل شابلون آماده , کلیشه خام , مواد حساس دیازو <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و کاردک و <b>گیره مخصوص چاپ</b> هم نیاز داریم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>چاپ سیلک دستی</b> را می توان در منزل و برای <b>کار در خانه </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و <b>شغل خانگی پردرآمد</b> در نظر گرفت به این دستگاه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">در اصطلاح <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/95" target="_blank" title="دستگاه چاپ خانگی"><b>دستگاه چاپ خانگی</b></a> هم می گویند زیرا برای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شروع به یک فضای کوچک حتی در خانه نیاز دارد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی تعویض فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مواد مصرفی چاپ سیلک</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش چاپ سیلک خانگی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 250 هزار تا 450 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-11-19T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی قیمت دستگاه چاپ روی نایلون http://chapsilk.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#FF0000"><b>چاپ روی نایلون</b></font> و پلاستیک و مشماع تبلیغاتی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">با <b>دستگاه چاپ سیلک</b> انجام میشود به این دستگاه <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">در اصطلاح <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/108" target="_blank" title="فروش دستگاه چاپ نایلون"><b>دستگاه چاپ نایلون</b></a> می گویند چون <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">رایج ترین و پردرامدترین نوع چاپ در ایران است <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/72" target="_blank" title="خرید دستگاه چاپ نایلون"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/chapnailonDasti.jpg" alt="دستگاه چاپ روی نایلون" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></a></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">چاپ عکس , آرم , نوشته , تبلیغات و لوگو روی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>کیسه نایلون فروشگاهی</b> و پلاستیک تبلیغاتی با هزینه <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">بسیار کم و ماندگاری بالا با دستگاه چاپ سیلک <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">براحتی انجام میشود رنگ مخصوص چاپ نایلون <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">همان رنگ pvc است که بسیار براق , شفاف و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">با ماندگاری بالا می باشد</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">با <a href="http://lavazemchap.mihanblog.com/post/12" target="_blank" title="دستگاه چاپ روی نایلون"><b>دستگاه چاپ روی نایلون</b></a> علاوه بر چاپ روی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">نایلون و مشماع می توان روی تی شرت , لباس <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">و پارچه , جعبه و ساک دستی , پوشه دکمه دار و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">همه سطوح صاف چاپ نمود <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09124526223</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک روی نایلون</b></font> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>آموزش چاپ روی نایلون</b> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از 220 هزار تا 400 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>لوازم چاپ روی نایلون </b><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09193519931</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"></font><br></div> text/html 2017-11-12T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی آموزش ساخت شابلون چاپ سیلک http://chapsilk.mihanblog.com/post/75 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b><a href="http://www.mohr123.ir/product_info.php?cPath=1&amp;products_id=29" target="_blank" title="شابلون چاپ سیلک">شابلون چاپ سیلک</a></b> از یک چهارچوب <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">چوبی یا فلزی تشکیل شده که روی آن را <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">توری مخصوص چاپ که به آن مش چاپ <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">هم می گویند پوشانده است برای چاپ روی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">سطوح صاف ابتدا باید شابلون طرح را آماده نمود <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/shablonsaz.jpg" alt="دستگاه شابلون سازی " hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"><br></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">برای <b>ساخت شابلون</b> به میز نور با لامپ های یووی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">و <b>لوازم چاپ سیلک</b> نیاز داریم لاک حساس شابلون <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">سازی , کاردک , کاغذ کالک و شابلون خام <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">به <b>میز نور شابلون سازی</b> , <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/63" target="_blank" title="دستگاه چاپ سیلک"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></a><b> </b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>دستی</b> هم می گویند پس از آماده شدن شابلون طرح <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">بقیه مراحل چاپ رنگ و کاردک کشی بصورت <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">دستی انجام میشود <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#3333FF"><b>دستگاه شابلون سازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">یک سال گارانتی فول تعویض <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">آموزش شابلون سازی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>لوازم شابلون سازی</b> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از 220 هزار تا 400 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09124526223</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09193519931</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"></font><br></div> text/html 2017-11-05T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی خرید لوازم چاپ سیلک http://chapsilk.mihanblog.com/post/74 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>لوازم</b> مورد نیاز برای <b>چاپ سیلک</b> روی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">اشیای مسطح مثل نایلون , مشماع , تیشرت <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">و لباس , پوشه دکمه دار , ساک دستی , شال <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">و روسری شامل <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/65" target="_blank" title="میز نور چاپ سیلک"><font color="#FF0000"><b>میز نور چاپ سیلک</b></font></a> , لاک <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">حساس شابلون سازی,شابلون خام , کلیشه چاپ <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">و گیره مخصوص چاپ می باشد <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/37" target="_blank" title="وسایل چاپ سیلک"><img src="http://silkomohr.ir/images/lavazemechapdasti.jpg" alt="لوازم چاپ سیلک" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></a></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">برای <b>خرید مواد اولیه چاپ سیلک</b> باید حتما <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">دقت نمود که از لوازم و مواد مصرفی درجه <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">یک استفاده نمود توری چاپ قابل شستشو , گیره <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">جدید , لاک حساس درجه یک , <font color="#FF0000"><b>رنگ pvc درجه <br></b></font></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#FF0000"><b>یک</b></font> و اصلی , اسکوجی خارجی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مهمتر از خرید لوازم چاپ , <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/106" target="_blank" title="خرید دستگاه چاپ سیلک"><b>خرید دستگاه چاپ سیلک</b></a> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">است که باید دارای لامپ های یووی ماورائ بنفش <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">باشد لامپ مهتابی معمولی که بعضی افراد استفاده <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">می کنند برای شابلون سازی و ریزه کاری <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مناسب نیست <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک </b></font><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">لوازم مورد نیاز چاپ سیلک <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">رنگ چاپ سیلک <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">یک سال گارانتی تعویض <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>آموزش چاپ سیلک </b><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از 220 هزار تا 400 هزار تومان</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09124526223</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09193519931</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div> text/html 2017-10-29T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی دستگاه چاپ روی تیشرت http://chapsilk.mihanblog.com/post/73 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای<font color="#FF0000"><b> چاپ روی تیشرت</b></font> , مشماع , لباس و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">پارچه و اشیا صاف میتوان دو روش را بکار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برد روش اول با <b><a href="http://lavazemchap.mihanblog.com/post/74" target="_blank" title="انواع دستگاه چاپ سیلک">دستگاه چاپ سیلک</a></b> و روش <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دوم با <a href="http://lavazemchap.mihanblog.com/post/74" target="_blank" title="انواع دستگاه چاپ سیلک"><b>دستگاه سابلی میشن</b></a> یا چاپ حرارتی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://www.irmohr.com/news.php?extend.77" target="_blank" title="خرید دستگاه چاپ تیشرت"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589460/chaptyshert.jpg" alt="دستگاه چاپ تیشرت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <b>دستگاه چاپ حرارتی</b> میتوان انواع عکس و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">منظره رنگی را بدون هیچ محدودیتی روی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انواع تیشرت و لباس چاپ نمود ولی با دستگاه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ سیلک فقط می توان طرح , آرم و نوشته و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تبلیغات را روی تی شرت , مشماع , نایلون و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">همه سطوح صاف انجام داد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>چاپ سیلک روی تیشرت</b></font> دو مدل است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ سیلک دستی و چاپ سیلک اتوماتیک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">که <b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b> را می توان در <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">خانه و برای کار خانگی و کار در منزل برای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">خانم ها در نظر گرفت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">علاوه بر <a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/106" target="_blank" title="خرید دستگاه چاپ سیلک"><b>خرید دستگاه چاپ سیلک</b></a> باید <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم چاپ سیلک</b> و رنگ چاپ سیلک را <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">هم خرید <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک روی تیشرت</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش چاپ روی تیشرت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم چاپ تیشرت </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 220 هزار تا 400 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09381966964</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-10-22T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی خرید دستگاه چاپ نایلون http://chapsilk.mihanblog.com/post/72 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">برای <font color="#FF0000"><b>چاپ روی نایلون تبلیغاتی</b></font> و پلاستیک <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">و مشماع و تی شرت باید <font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک <br></b></font></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#CC0000"><b>خرید</b></font> که چاپ روی همه اشیا صاف را انجام <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">می دهد بهمراه <b>خرید لوازم چاپ سیلک</b> و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">رنگ چاپ سیلک نایلون</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title="دستگاه چاپ نایلون "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/chapnailonDasti.jpg" alt="دستگاه چاپ نایلون دستی " hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></a></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">با <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/70" target="_blank" title="انواع دستگاه چاپ سیلک"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></a> که در دو مدل دستی و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">اتوماتیک تولید می شود علاوه بر <b>چاپ نایلون <br></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>فروشگاهی</b> روی پارچه , لباس , تیشرت و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">ساک دستی , جعبه , مقوا , شال , روسری و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">شیشه و چوب هم می توان چاپ نمود <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>لوازم مورد نیاز چاپ سیلک</b> علاوه بر <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">دستگاه چاپ سیلک که به آن <b>میز نور چاپ</b> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">هم می گویند شامل شابلون آماده , کلیشه <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">چاپ , کاردک , گیره مخصوص چاپ و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">لاک حساس شابلون سازی بهمراه توری <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مخصوص چاپ می باشد <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک روی نایلون</b></font> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">آموزش چاپ روی نایلون <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مواد اولیه چاپ نایلون <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از 220 هزار تا 400 هزار تومان</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09124526223</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09192510283</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div> text/html 2017-10-15T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی کار خانگی پردرآمد http://chapsilk.mihanblog.com/post/71 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">یکی از کارهای پردرآمد و <b>زودبازده خانگی</b> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">که برای خانم ها و آقایان مناسب است شغل <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>چاپ سیلک خانگی</b> است که چاپ روی نایلون و <br></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">مشماع , تی شرت و لباس و سطوح صاف را <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">شامل میشود <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/chapenaylon1.jpg" alt="دستگاه چاپ خانگی " hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"><br></font></font></div><div align="center"><br><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/85" target="_blank" title="دستگاه چاپ خانگی">دستگاه چاپ سیلک خانگی</a></b> را می توان در فضای <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">کوچک خانه و با <b>سرمایه کم</b> و در چند ساعت <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">راه اندازی نمود و مشغول کار شد <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">بانوان از این شغل برای <b>کار در خانه</b> و شغل <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">خانگی پردرامد و مردان هم برای راه اندازی <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b>کسب و کار کوچک پردرآمد</b> و شغل دوم خانگی <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">استفاده می کنند <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">علاوه بر <a href="http://lavazemchap.mihanblog.com/post/74" target="_blank" title="انواع دستگاه چاپ سیلک "><b>دستگاه چاپ سیلک</b></a> به <b>لوازم چاپ سیلک</b> و <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">رنگ چاپ سیلک هم نیاز داریم که با کمتر از 500 هزار <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">تومان می توان شروع بکار کرد</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی </b></font><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b>مواد اولیه چاپ سیلک</b> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 220 هزار تومان</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09124526223</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09192510283</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font><br></div> text/html 2017-10-01T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی انواع دستگاه چاپ سیلک http://chapsilk.mihanblog.com/post/70 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>چاپ سیلک</b></font> که چاپ روی سطوح مسطح <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">است دو مدل دارد <b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و <a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/99" target="_blank" title="دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک"><b>دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک</b></a> که هر دو روی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">پلاستیک , مشماع , تی شرت , لباس , پارچه و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شال و روسری چاپ می زند</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/shoglechapNailon.jpg" alt="دستگاه چاپ سیلک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای چاپ روی سطوح صاف با دستگاه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستی یا اتوماتیک به <b>لوازم چاپ سیلک</b> و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>رنگ چاپ سیلک</b> هم نیاز داریم دستگاه اتوماتیک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ سیلک میتوان تعداد بالا و چاپ صنعتی را <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انجام داد اما دستگاه دستی چاپ سیلک برای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ محدود و کارهای کوچک مناسب است</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>دستگاه چاپ دستی</b> که به <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/52" target="_blank" title="دستگاه چاپ خانگی"><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ خانگی</b></font></a> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">هم معروف است برای شغل خانگی و شغل دوم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">هم مناسب است این دستگاه هم برای آقایان و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">هم برای خانم ها قابل استفاده است</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول تعویض <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش چاپ سیلک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مواد اولیه چاپ سیلک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 220 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09192510283</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-09-24T18:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی دستگاه کلیشه سازی http://chapsilk.mihanblog.com/post/69 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#CC0000">ساخت انواع کلیشه فلزی</font></b> و <b>کلیشه ژلاتینی</b> و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">همچنین ساخت ک<b>لیشه چاپ سیلک</b> با دستگاه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ساخت کلیشه براحتی انجام میشود&nbsp;<font color="#CC0000"><b><a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title="دستگاه کلیشه سازی">دستگاه کلیشه ساز</a> </b></font></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از تعدادی لامپ ماوراء بنفش و بالاست های <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دیجیتال تشکیل شده که چاپ طرح کلیشه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">را انجام میدهد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/klishesazi.jpg" alt="دستگاه کلیشه سازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>کلیشه فلزی</b></font> برای ساخت کلیشه طلاکوب و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کلیشه تامپو کاربرد دارد و <font color="#FF0000"><b>کلیشه ژلاتینی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای ساخت کلیشه کارتن سازی و کلیشه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ غلطکی مورد استفاده می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کلیشه چاپ سیلک از چهارچوب و توری <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مخصوص چاپ تشکیل شده است</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای ساخت کلیشه فلزی از <font color="#3333FF"><b>نایلوپرینت</b></font> و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای ساخت کلیشه ژلاتینی از <b>ژلاتین 5 میل</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و برای ساخت کلیشه چاپ از کلیشه خام , لاک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">حساس و کاغذ کالک استفاده می گردد</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه کلیشه سازی </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش کلیشه سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم کلیشه سازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 850 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-08-27T16:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی مشاغل خانگی پردرآمد http://chapsilk.mihanblog.com/post/68 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از جمله<font color="#CC0000"><b> مشاغل پردرآمد خانگی</b></font> در ایران <br>که بسیار کم هزینه و زودبازده است میتوان <br>به چاپ سیلک مسطح اشاره نمود که چاپ روی <br>تیشرت , لباس , پارچه , کیسه نایلون و مشماع <br>و همه سطوح صاف را شامل میشود <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/shoglekoochask.jpg" alt="شغل خانگی پردرآمد " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/27" target="_blank" title="دستگاه چاپ سیلک">دستگاه چاپ سیلک</a> دو مدل است که مدل <br>اتوماتیک برای کارهای صنعتی و تعداد <br>زیاد و <b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b> که به <br>آن <b>دستگاه چاپ خانگی</b> هم می گویند برای <br>چاپ روی تعداد کم و کارهای محدود <br>قابل استفاده است<br><br>بغیر از دستگاه چاپ سیلک برای راه اندازی <br><font color="#FF0000"><b>کارگاه چاپ سیلک</b></font> به <b>لوازم چاپ سیلک</b> و <br>رنگ چاپ سیلک نیاز داریم<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></font> <br>آموزش چاپ سیلک <br>مواد اولیه چاپ سیلک <br>از 220 هزار تومان<br><br>09381966964<br>09124526223<br><br></font></div> text/html 2017-08-20T16:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی دستگاه چاپ روی لباس http://chapsilk.mihanblog.com/post/67 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ لباس</b></font> , تیشرت , پارچه و نایلون <br>و مشماع بهمراه آموزش چاپ روی لباس و سطوح <br>صاف و <b>لوازم چاپ لباس</b> از 220 هزار تومان قابل <br>استفاده برای چاپ روی ساک دستی , جعبه , مقوا <br>و انواع سطوح صاف و مسطح<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/chapelebass.jpg" alt="دستگاه چاپ لباس" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>چاپ روی لباس با <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/63" target="_blank" title="دستگاه چاپ سیلک"><font color="#000099"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></font></a> انجام <br>میشود چاپ طرح , آرم , نوشته و عکس با <br>چاپ سیلک دستی و یا اتوماتیک براحتی و <br>با هزینه کم قابل انجام است <br><br>به چاپ سیلک , <b>چاپ شابلون</b> یا <b>چاپ کلیشه</b> <br>هم می گویند زیرا برای چاپ از شابلون <br>&nbsp;استفاده میشود مواد اولیه چاپ روی لباس <br>علاوه بر <b>دستگاه چاپ لباس</b> شامل کلیشه <br>چاپ , کاردک , رنگ چاپ روی لباس , گیره <br>چاپ و مواد حساس کلیشه سازی می باشد<br><br><font color="#000099"><b>دستگاه چاپ سیلک روی لباس</b></font><br>آموزش چاپ سیلک <br>از 220 هزارتومان<br><br>09192510283<br>09124526223<br><br></font></div> text/html 2017-08-06T16:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی زودبازده ترین مشاغل http://chapsilk.mihanblog.com/post/66 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>چاپ سیلک خانگی</b></font> را میتوان یکی از <br>پردرآمدترین و <b>زودبازده ترین مشاغل</b> <br>در ایران دانست که علاوه بر درآمد عالی <br>به سرمایه کم و فضای کوچکی نیاز دارد <br>علاوه بر <a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/85" target="_blank" title="دستگاه چاپ خانگی "><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ خانگی</b></font></a> به لوازم <br>چاپ سیلک و رنگ چاپ سیلک هم نیاز است <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/chapnailonDasti.jpg" alt="زودبازده ترین مشاغل " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>چاپ سیلک خانگی را میتوان با کمتر <br>از 500 هزار تومان برای شغل خانگی و <br><b>کار در خانه</b> در نظر گرفت <br><br>شغل خانگی و زودبازده چاپ سیلک برای <br>آقایان و خانم ها مناسب است این شغل هم <br>یک <b>شغل زنانه پردرامد</b> و هم یک<b> شغل دوم <br>خانگی</b> برای مردان است <br><br><font color="#000099"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی</b></font> <br>یک سال گارانتی فول <br>آموزش چاپ سیلک <br><b>لوازم چاپ سیلک</b> <br>از 220 هزار تومان<br><br>09193519931<br>09124526223<br><br></font></div> text/html 2017-07-23T16:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی میز نور چاپ سیلک http://chapsilk.mihanblog.com/post/65 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>میز نور یووی</b> برای<b> شابلون سازی چاپ سیلک </b><br>که به آن <font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b></font> و <b>دستگاه <br>شابلون سازی</b> و کلیشه سازی هم می گویند <br>از تعدادی<b> لامپ یووی</b> مخصوص چاپ سیلک و <br>بردهای دیجیتال برای روشن شدن لامپ ها <br>تشکیل شده است <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/chapeSilk.jpg" alt="میز نور چاپ سیلک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>کار <b>میز نور یووی چاپ سیلک</b> , چاپ طرح <br>و نوشته&nbsp; روی توری شابلون است این <br>میز نور بسیار کم حجم و کوچک است و برای <br>کار در خانه و شغل خانگی قابل استفاده می باشد<br><br>علاوه بر <b>دستگاه چاپ خانگی</b> برای شروع یک <br>شغل کوچک پردرآمد خانگی به لوازم چاپ سیلک <br>شامل شابلون خام, کاغذ کالک , لاک حساس دیازو <br>و گیره و کاردک نیاز داریم<br><br>با چاپ سیلک می توان روی نایلون فروشگاهی و <br>تی شرت , لباس , پارچه , ساک دستی , پلاستیک <br>تبلیغاتی و مشماع چاپ نمود<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی</b></font> <br>یک سال گارانتی فول<br>آموزش چاپ سیلک در منزل <br><b>لوازم چاپ سیلک</b> <br>از 220 زهار تا 400 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09193519931<br><br></font><br></div> text/html 2017-07-16T16:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی دستگاه چاپ تبلیغاتی http://chapsilk.mihanblog.com/post/64 <div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک تبلیغاتی</b></font> روی نایلون <br>و مشماع , ساک دستی و پلاستیک و چاپ <br>روی تی شرت تبلیغاتی و لباس تبلیغاتی <br>بهمراه آموزش چاپ تبلیغات روی انواع <br>سطوح صاف و مسطح <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/shoglekoochask.jpg" alt="دستگاه چاپ تبلیغاتی" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br>با <b>چاپ سیلک </b>می توان آرم , نوشته و تبلیغات <br>را روی سطوح صاف و مسطح چاپ نمود <br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک</b></font> برای چاپ صنعتی <br>و تیراژ بالا و <font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b></font> <br>برای <b>کار خانگی </b>و شغل کوچک پردرآمد <br>قابل استفاده است<br><br>به <b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b> , <b>دستگاه چاپ خانگی </b><br>و <b>دستگاه چاپ تبلیغاتی</b> هم می گویند زیرا برای <br>شغل خانگی و کار در خانه مناسب است آقایان <br>هم از دستگاه چاپ سیلک تبلیغاتی برای راه اندازی<br><b>کسب و کار کوچک پردرآمد</b> و <b>شغل دوم </b><br>استفاده می کنند<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک تبلیغاتی</b></font><br>&nbsp;یک سال گارانتی تعویض فول<br>آموزش چاپ سیلک تبلیغاتی<br><b>لوازم چاپ سیلک تبلیغاتی</b><br>از 220 هزار تا 400 هزارتومان<br><br>09124526223<br>09193519931<br><br></font></font></div> text/html 2017-07-02T16:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی دستگاه چاپ سیلک http://chapsilk.mihanblog.com/post/63 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستگاه های چاپ سیلک در انواع <b>دستی</b> , <b>نیمه اتوماتیک </b><br>و <b>تمام اتوماتیک</b> تولید می شود <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/14" target="_blank" title="دستگاه چاپ سیلک دستی">دستگاه چاپ سیلک دستی</a> <br>برای کار خانگی و راه اندازی <b>مشاغل خانگی پردرآمد</b> <br>کاربرد دارد <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/52" target="_blank" title="دستگاه چاپ خانگی">دستگاه چاپ خانگی</a> جزء <b>مشاغل خانگی زنانه <br>و مردانه</b> محسوب میشود که به سرمایه کم و فضای کوچکی <br>برای شروع نیاز دارد<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/shoglekoochask.jpg" alt="دستگاه چاپ سیلک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font color="#FF0000"><b>دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک</b></font> برای کارهای صنعتی و تعداد <br>بالا مورد استفاده قرار می گیرد <b>چاپ سیلک اتوماتیک</b> را <br>چاپخانه دارها و شرکتهای بزرگ که تیراژ چاپ بالایی <br>دارند استفاده می کنند <br><br>برای چاپ روی سطوح صاف مانند نایلون و مشماع و تی شرت <br>علاوه بر دستگاه چاپ به <b>مواد اولیه چاپ سیلک</b> و <b>مرکب چاپ </b><br>هم نیاز داریم <font color="#FF0000"><b>مواد اولیه شابلون سازی</b></font> چاپ شامل شابلون <br>خام , کاغذ کالک , مش چاپ سیلک , گیره مخصوص چاپ <br>و لاک حساس می باشد<br><br><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></font> در سایز های متنوع تولید میشود <br>سایز چاپ 20*25 سانت , سایز چاپ 40*30 سانت <br>و سایز چاپ 40*60 سانت بهمراه سایز چاپی بزرگ <br>تا حداکثر 50*70 سانتی متر <br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی </b></font><br>مواد اولیه چاپ سیلک <br>آموزش چاپ سیلک خانگی <br>یک سال گارانتی فول<br>از 220 هزار تا 400 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09193519931<br></font><br></div> text/html 2017-06-25T16:50:00+01:00 chapsilk.mihanblog.com مهدی چاوشی انواع مشاغل خانگی http://chapsilk.mihanblog.com/post/62 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انواع<b> مشاغل پردرآمد</b> و زودبازده <b>خانگی </b>با <br>درآمد عالی و سرمایه کم مناسب برای <br>زنان و مردان ؛ یکی از این <b>مشاغل خانگی پردرآمد </b><br>چاپ سیلک خانگی است که برای راه اندازی یک <br>شغل خوب و کم هزینه در منزل مناسب است <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589457/chapenaylon1.jpg" alt="انواع مشاغل خانگی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>چاپ روی سطوح مسطح و صاف ؛ چاپ روی نایلون <br>فروشگاهی تبلیغاتی , چاپ روی ساک دستی, چاپ <br>روی تی شرت و لباس , چاپ روی کیسه مشماع <br>و کیسه پلاستیک <br><br><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی</b></font> بسیار کم حجم و کوچک <br>است و برای شروع به فضای کوچکی نیاز دارد علاوه <br>بر <b>دستگاه چاپ خانگی</b> به <b>مواد اولیه چاپ سیلک خانگی </b><br>و رنگ چاپ سیلک بهمراه اموزش رایگان چاپ سیلک در <br>منزل نیاز داریم<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی </b></font><br>یک سال گارانتی فول<br><b>لوازم چاپ سیلک خانگی </b><br>از 220 هزار تا 400 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09192510283<br></font><br></div>